top of page

Vedtekter

Reviderte vedtekter godkjent på årsmøtet den 9. februar 2012 og ekstraordinært årsmøte den 22. mars  2012:

§1     
Klubbens formål er å arbeide for fremme av interesse for fotografering og gjennom  foredrag, bildefremvisning, utstillinger, utflukter osv. støtte sine medlemmer i utøvelsen av dette.

§2     
Som medlemmer kan opptas alle interesserte. Utmelding skjer skriftlig innen utgangen av kalenderåret, gjeldende for det følgende år. Medlemmer som ikke har betalt kontingent etter purring blir utmeldt.

§3     
Årskontingenten fastsettes på årsmøtet. Den betales forskuddsvis. Styret bestemmer når og hvordan kontingenten skal betales. Medlemsrettigheter er betinget av betalt kontingent.

§4     
Klubben ledes av et styre på fem medlemmer: Formann, nestformann, sekretær, kasserer og materialforvalter. Formann velges for ett år. De øvrige tillitsmenn for to år. Gjenvalg kan finne sted. Representanter fra undergrupper eller prosjekter kan møte i styret uten stemmerett der aktivitetene gjør det naturlig.

§5     
Valgkomite med to medlemmer velges av årsmøtet.

§6     
Formannen innkaller til styremøter så ofte han finner det nødvendig.  Styret er beslutningsdyktig når tre av dets medlemmer er tilstede, derav formannen eller nestformannen.

§7    
Medlemsmøter avholdes så ofte som programmet tilsier det. Det forutsettes minst ett møte i måneden i vinterhalvåret. Styret tar initiativ til aktiviteter og arrangement. Medlemmene oppfordres til å komme innspill. Sekretæren fører protokoll over alle styre- og medlemsmøter og konkurranser.

§8     
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar, og melding om dette gis med åtte dagers varsel. Det kan også innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis styret eller 10 av medlemmene forlanger det. Forslag som ønskes behandlet sendes skriftlig til årsmøtet. Stemmerett har enhver som har betalt kontingent.

Årsmøtet velger selv en dirigent.

§9     
Årsmøtet behandler: 1. Årsberetning, 2. Regnskap som skal fremlegges (årsmøtet fungerer som revisor) 3. Valg, 4. Eventuelt innkomne forslag. Ved valg kan brukes skriftlig avstemming hvis medlemmene forlanger det. Vedtektsendringer kan finne sted ved 2/3 flertall blant fremmøtte stemmer. Hver deltaker kan ha maks 3 fullmakter.

§10    
Forslag om klubbens oppløsning kan fremmes av styret eller 2/3 av medlemmene, og kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Oppløsning av klubben krever minst ¾ flertall. Hvis slik beslutning blir fattet, bestemmes samtidig hvordan klubbens eiendeler skal disponeres.

bottom of page